1396/10/26    ***كشف ومصادره محموله مشروبات الكلي از يكدستگاه نيسان بار توسط يكان نيروي انتظامي بخش فيروز روستاي فيروزأباد :اين محموله بنا به فرموده فرماندهي نيروي انتظامي  فيروزأبادأ قاي صفري توسط يك دستگاه وسيله نقليه ديگر اسكورت  ميشد اين محموله از مبدا مهاباد استان كردستان به مقصد شهر اردبيل مورد شناسايي قرارگرفت  ودر ادامه عوامل اسكورت اين محموله در مسير روستاي أقامير  نيز دستگير شدند    اين محموله با هوشياري تيم عملياتي ناجا براي ادامه مسير ناكام ماند …

ارسال دیدگاه