1396-10-12كشت برنج در بخش فيروز بستر سازي شده مسئولين قبل از بروز خسارات به كشاورزان  وكاهش نزولات أسماني حتي در زمستان  پیش‌گيري نمايند هرجند هواشناسي شرائط بارنندكي امسال را با كاهش بارنندكي  اعلان نموده  اما اطلاع رساني جامع تر به كشاورزان از سوي مسئولين  مانع  خسارات بيشتر خواهد شد ..اين تغيير كشت بواسظه موفقيت كشت برنج درسايه بارش برف وباران مناسب  در پایيز وزمستان سال قبل صورت گرفته است .

ارسال دیدگاه