11-10-1396*****روزي  كه رقابتهاي انتخاباتي  رياست جمهوري   آغاز شدوبرخي  براي پیروزي  بر رقبا به جوانان وعده دسترسي  سهل و آسان  به فضاي مجازي ( تلگرام )وأزادي بيشتر داده بودند تا اكثريت أراي  را تصاحب نمايند فكر نميكردند اين ابزار بيشتر منافع معاندين نظام جمهوري اسلامي ايران را تامين خواهد كرد نه أنان را ..–أيا حال زمان باز نگري به بد اخلاقيهاي سياسي نرسيده  ؟ابزاري كه روشهاي تخريب وناامني وخسارت زدن به بيت المال و شگردهاي تروريستي  ساخت بمبهاي دستساز راأموزش ميدهدتا دشمنان به دست خودمان زمينه هاي نابودي انقلابمان را فراهم نماييم دادن شمشير بدست رومي  زنگي بدور از هرگونه مديريت توانمند نتايج شومي بدنبال داشته ودارد زيرا رهبر انقلاب فرمودند:اگر من مسئوليت رهبري بر دوشم نبود مديريت فضاي مجازي را بعنوان يك جايگاه حساس وخاص بر عهده ميگرفتم .

موضوع: اخبار

ارسال دیدگاه