نسخه پیچي سينه چاكان فتنه 88براي اغتشاشات 7و8دي 1396 و(مطالبات مردمي !)دربرخي شهرها!كسانيكه تشنه قدرت ومنسب و جايگاه اجرايي وسياسي  بودند :كسانيكه در فتنه سال 1388 به انحاء وروشهاي مختلف (باحمايت علني وياسكوت: دوستي ..عدم برائت از عوامل فتنه…) با اغتشاشگران وعوامل فتنه  همدلي كرده ه وهمسو با دشمنان داخلي وخارجي  در فتنه 88موج سواري مي نمودندا برخي ازآنان كه  توانسته اند بر اريكه قدرت دست  يابنددرقبال ناامنيهاي وتخريب اموال عمومي وبيت المال 7و8دي ماه1396درزمان صدارتشان نسخهايي عجيب وغريبي مي پیچند كه خود درفتنه 88 بدان عمل نكردند .(رطب خورده كي منع  رطب كند ).  .مگر رهبر فرزانه انقلاب اسلامي نفرموده بودند: همه يراي مطالباتشان بايد مور قانون اساسي كشور عمل كنند . ولي حضرات صم .بكم .وعمي شدند(آيا امام خميني (رحمه ا…اليه):كه نفرمودند :پشتيبان ولايت فقيه باشيد تا مملكت شما  آسيبي نبيند .؟ولايت فقيه در حكومت انقلاب اسلامي از اركان نظام جمهوري اسلامي ايران ميباشد .ضديت با ولايت فقيه ضديت با أيه اولي لامرمنكم \در صحيفه نورالهي ميباشد . 

ارسال دیدگاه