20\09\1396بهره وري مناسب از شن وماسه براي اولين بار در بخش فيروزدر شرايطي كه همه روستاهاي تابعه بخش فيروز به نوعي حق و آب وگل از اين نعمت وسرمايه بومي دارند.  طي ماههاي گذ شته در سال1396 بطور محسوس  وبا تدبير مورد بهره برداري قرارگرفت .  عملياتي كه سالها بدان در اين سطح بهايي داده نشده بود .هرجندلازمه اين اقدام حسنه وعمراني مستلزم بهره مندي از امكانات و وسايط مكانيزه بوده وهست  عمليات تسطيح وتعريض وجدولكشي  وشن ريزي:در مجموع اياب وذهاب روستاييان را در اكثر روستاهاي بخش فيروز همانند فيروز آباد *زرج آباد *سولكلو* قوزلو* اميرآباد *امرآباد*هشين* كجل دره بورستان و….  در فصول پاييز وزمستان كه بارش برف باران  كه ساختار راههاي روستايي را دگرگون ميكند بسيارسهل و آسان نموده است (جراغي كه به خانه رواست به مسجد حرامست ) باتوجه به محوريت روستاي فيروزأباد هنوزهم كوچه هاي جنب پل فيروزآباد به موازات منزل ارس ملك زاده و  كوچه جنب قلعه تاريخي وويرانه وهمجوارمنزل  سيد رحيمپالزوان واصلان احمد زاده همچنان درانتظار يك نظر معجزه  آسايند .(شايد امسال بيايند شايد) با همه اين اوصاف  بخش فيروز هنوز هم تافته جدا بافته استان اردبيل ودياري فراموش شده ميباشد كه در شان وقدمت تاريخيش بهاء داده نشده ونميشود…اهالي بخش فيروز همواره چشم انتظار نگاه جامعتر مسيولين استاني   ميباشند .      

ارسال دیدگاه