انتسابهاي تك حزبي:براي پيشبرد امور جامعه بواسطه نگاه  يك جانبه گرانه  به عبارتي همان  نژاد پرستي سياسي (آپارتايدسياسي ) است آفتي كه بجاي انتساب نخبگان و افراد شايسته همه اركان   دستگاهي اجرايي را تهديد ميكند متاسفانه اين عملكرد غلطي كه  در اكثر ادواروهنگام كسب قدرت  دولتمردان ديده شد وهنوز هم  ديد ميشود  بدون هيچ ملاحظه اي بارسنگين  خودخواهيها ورابطهاي بدور از تخصص را به جامعه ومردم تحميل مينمايند زيرا انتخابات براي انتساب افراد متعهد شايسته اقامه ميشود تا الگو و نمونه اي از  يك نظام عدالت محور  واسلامي را ارائه دهيم نه  يك نظام نا كار آمد*راي مردم براي استقرار هردولتي حق الناسي است كه خداوند متعال هم از آن بهآساني نميگذرد كسيكه اين اصل را ناديده ميگيرد اهل خدمت براي مردم نمي باشد او تشنه قدرت است وبس****(تحليله صبا)

موضوع: اخبار

ارسال دیدگاه