دكترين مشترك  اسراييل وال سعود ودستهاي بنهان :سالهااز اشغالگري رزيم منحوس وصهيونيستي اسراييل ميگذردوشهرك سازي صهيونيستها در سرزمين فلسطين به عنوان يك سياست با تصرف اراضي  بجاي   جنگ مستقيم با فلسطينيان و هزينهاي سنگين أن جايگزين شده  است/// اتفاقات نادر  **اخير در لبنان مانند بازداشت سعد حريري وخانواده اش در كشور عربستان سعودي   وجنگ سوريه  ارتباط تنكاتنك با سرمايه گذاريهاي عربستان سعودي دراين دو كشورداردجه  در صنايع وجه درخريد اراضي مستعددر لبنان وسوريه(حياط خلوت أنان در كشوري كه عروس خاورميانه ناميده شده )) اين  اقدامات   مشابه سياست اسراييليها ميباشد اين نوع عمليات اخيرا براي تضعيف نظامهايي اسلامي ومخالف سياستهاي وهابيون وصهيونيستهااتخاد  گرديده  :: عملياتي كه به أرامي  وتوسط عوامل  بشت برده ونفوذي  به عنوان يك عمليات  كم هزينه بجاي  جنك مستقيم وهزينه هاي  سنكين أن جايكزين شده است  ***عمومااين تز براي ايجاد تفرقه ميان مسلمانان از سوي سرويسهاي اطلاعاتي غرب به حكومتهاي دست نشانده ابلاغ  شده ************

ارسال دیدگاه