کشتار مسلمانان درکشور میانمار درآشیای جنوب شرقی از سوی اقلیت تندرو وافراطی بودایی یا بعبارتی داعش از نوع بودایی آن درعصر تمدنها وپیشرفت همه علوم بشری وامکانات رسانه ای همه وهمه بی شک درسایه حمایت کورکورانه غرب وسیاست استکباری ی صهیونیسمی جهان با قانون تفزقه بیانداز وحکومت کن صورت گرفته است سند دخالت غرب دراین جنابات  ازآنجا جلوه گر میشود که غرب به متولیان این جنایات بشری پاداشی بنام جایزه صلح نوبل (nobelنیز اعطا نموده اند. انسانهای صاحب وجدان از همه ادیان درمقابل دیدگاه توحش حاکم درفرهنگ  استکبار این ددمنشی وتوحش را بشدت محکوم مینمایند ایران اسلامی نیز درروزجمعه پس از نماز جمعه همسو با وجدانهای بیدار بشری کشتار مسلمانان  مظلوم میانماری را محکوم مینمایند.

ارسال دیدگاه