باآنکه 38 سال از عمر انقلاب میگزرد افراط وتفریط سیاسی در میان رجال سیاسی ومجریان امور کشور دیده میشود هنوز هم نمیتوانیم برای تحمل مخالفین  ومنتقدین و بینش دیگران با تقوی سیاسی برخورد مناسب ومنطقی داشته باشیم امروز نیز موافقین ومخالفین برای اعطای رای اعتماد به کابینه دولت تدبیر وامید ودوره دوازدهم گاه این اصل یعنی تقوای سیاسی که از شریعت واخلاق نشات گرفته  فراموش  میشودامری که امام خمینی (رحمة ا..)ومقام معظم رهبری باره بدان اشاره نموده اند ** . مردم همواره از سیاستمداران یک گام جلوتر هستند وبازیهای سیاسی آنان را بصیر وآبدیده کرده است ::تسویه حسابهای جناحی دولتی که بر مسند قدرت نشسته  نیز مشمول عدم رعایت تقوی سیاسی است که ::صرفا برای کسب جاه ومقام  ویا برکرسی نشاندن افکار وخواستهای منیتی بدبینی عامه نسبت به نظام جمهوری اسلامی ایران را درپی خواهد داشت  وهمین  خواست اصلی دشمنان نظام  میباشد که دانسته وندانسته مامجری آنییم . کلید واژه موفقیت دولت معاویه جهل مردم و ثروتی ازبیت المال بود ..وتنها  تقوی سیاسی در دولت منحوسش جایی نداشت . اتحاد سیاسی وقدرت تحمل سلایق وافکار غیر دشمنان را ذلیل خواهد کرد.(تحلیله کانون فرهنگی وهنری صبا )

ارسال دیدگاه