درشش ماهه  نیمه اول ازسال 1396 ودراواخر عمر دولت یازدهم بالاخره بعد ازچندین دهه بعداز عمر بابرکت انقلاب یکی از معابر عمومی مدارس وکتابخانه واهالی ساکن …درروستای فیروزآباد جدولگذاری این معبر وخیابان  جهت هدایت فاضلاب وپسابهاعملیاتی گردیید **که جای تقدیر دارد .  البته استارت اولیه این جدولگزاری بنا بر شنیده ها با اعتبار 30/000/000 تومانی زده شده فراتر از صحت وسقم میزان اعتبار هزینه شده تا این مرحله از پروژه جای بسی تعجب است با بودن امکانات مکانیزه تسطیح درخود بخش فیروز وبواسطه اتفاقاتی از قبیل آتش سوزی درهمین مسیر وعبور ومرور روزمره بی توجهی برای تسطیح هرچه سریعتر این خیابان بواسطه عبور وسایط نقلیه سبک وسنگین کشاورزی و…. موجبات تخریب بلوکه های جدولگزاری شده را درپی خواهد داشت …***امید است فکر عاجلی برای این امر صورت پذیرد تا آنچه از بیت المال هزینه شده باکمی سستی ویا مشغلهای دیگر ازهزینه کردهای مجدد پرهیز گردد. دیگر ازنواقص نظارتی این مورداست که چرا پیمانکار مسیرهای تقاطع را بصورت پل عبوری پوشش نداده شاید این امر خارج از حیطه کارکرد پیمانکار باشد اما به هرحال ریش وقیچی دردستان با کفایت شماست ؟؟؟

ارسال دیدگاه