با فرارسیدن فصل برداشت برخی محصولات جالیزی وصیفی مرداد ماه ازسال 1396 دربخش فیروز به دلایلی ارزش وبهاءخیا ر تولیدی دربخش فیروز تاسقف 500-800تومان در نوسان است این افت قیمت متاسفانه کشاورزان این محصولات را بواسطه هزینهای بالای کاشت نگران کرده است .

ارسال دیدگاه