در تیر ماه 1396 بالاخره بعدازعمری صبوری دانش آموزان ومعلمین”وبرخی خانوادهای ساکن دراین مسیر ومعبر + مسئولین محلی  وعوامل مربوطه یک نظر لطفی نمودند ومعبر اصلی مدارس وکتابخانه عمومی روستای فیروزآبادرا عملا جدولگذاری نمودند تا آبهای الوده وفاضلاب روستایی به مسیر مورد نظر هدایت شود*سالها سپری شد تا یکی ازاولویتهای فراموش شده بالاخره سرو سامانی بگیردو:گویا آسفالت این مسیر نیز پس از اتمام جدول گذاری مد نظر متولیان میباشدو دیگرازکارهای مقبول عمومی بهره وری از تراشه های آسفالت دور ریخته شده در بخشی از جاده اصلی سرچم به  فیروزآباد میباشد.

ارسال دیدگاه