منتخبين شوراي روستاي فيروآباد:پس از يك دوره رقابت فشرده دربخش فيروز روستاي فيروزآباد سنت ديرينه عضويت درشورا كه سالها در اختيار برخي از روستائيان بود شكسته شد اين سنت شكني دراكثر روستاهاي شهرستان كوثر وبخش فيروز اتفاق افتاد. تا نسل جديد خودي نشان دهند در روستاي فيروزآباد 1-آقاي حسين صبيري با 103 راي  2- سيروس جوادي با 78راي  3- سيد قادر شجا ع الدين با 77راي  بركرسي شوراي روستاي فيروزاباد جلوس خواهند كرد . 

ارسال دیدگاه