درحالیکه ارکان اجرایی اداره امور کشوری درتلاشند” تا کاستیها ونقاط ضعف مدیریت جامع کشوری را به حداقل برسانند ومدینه فاضله حامی مستضعفان جامعه رابسازند “اما متآسفانه آنچه بیشتر عیان شده :برخی سیاستهای اجرایی بواسطه نقاط ضعف نهفته درآن ”  نظام جمهوری اسلامی ایران راکه حامی مستضعفان است را به نظام سرمایه داری  و ایدئولوژی مستکبران میباشد تبدیل خواهد کرد”" این رویداد نامیمون رامیتوان حاصل برخی ازسیاست گزاریهای مدیریتی یا نحوه عملیاتی شدن آن قوانین مصوبه دانست “لیکن باآنکه37سال که ازعمر بابرکت انقلاب اسلامی  میگذرد اما برخی سختگیریهای غیر اصولی وغیرمنطقی درجهت رفع آلودگیهای محیطی شهرهای کلان  وهمچنین به بهانه احیای حقوق بیت المال وغیره(اخذ عوارض ساختمانی سنگین درروستاها وگازبهاء گران درمناطق سردسیر مناطق محروم ” اجرایی کردن این  قوانین به دور ازهرگونه ملاحظاتی چنگ زدن برحلقوم نحیف مستضعفان میباشدودعوت کردن ضعفا برای خودکشی است  ”تکراراشتباهات با توجه به نتایج منفی آن  دهن کجی به ارزشهای انقلاب وامام ورهبری است “”***  نمونه بارزاین عملکرد درمعاینات خودرو های مدل پایین میباشد با نام قانون برای رفع آلودگی شهرهای کلان  راه معیشتی ضعفای جامعه راتنگتر مینماییم بجای کاهش تولید خودرو  وراهکارهای دیگر “”آنان رابالاجبار برای خرید خودروهای کم کیفیت وگران داخلی وخارجی درتنگنای شدیدوعمل انجام شده  قرار میدهیم ضعفا چگونه باید خودرو 30 یا 40میلیونی بخرند مگر حقوق مستضعفان درحدو اندازه حقوقهای نجومی برخی مدیران است “چرا هرگاه برمنصب قدرت میرسیم فراموش میکنیم امام خمینی (رحمة الله علیه)فرمودند مردم ولی نعمت شمایند وشما مسئولین خادم مردم اید .نگاه غیر کارشناسانه دراین امور زمینه ساز برای ارتشاءوعدم امنیت مامورین راهورو….وتشویش اذهان عمومی “وسوء نظر مردم نسبت به مسئولین اجرایی نیز میباشد .مردم ایران همانند چهارچوب درب کج وناموزون بد قلق نیستند اما اجباروزوربالباس قانون بازتاب محکم بستن یک درب کج است که هرچه محکمتر کوبیده شود همانند سیلی با فاعل آن برخورد میکند.روستاهاوشهرستانها جان فدای کلانشهر ها شده اند.

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.