بی عدالتی درداوری دررقابتهای المپیک 2016 برزیل بیش از حد عیان وآشکار گردید وناداوریها درکشتی فرنگی  ووزنه برداری دراذهان عمومی بارزتربه چشم میخورد >چرا که مافیای پشت پرده با عقده های سیاسی به صحنه ورزشی آن هم درالمپیک2016  با شعار نماد صلح پنج قاره جهان درقبال ورزشکاران ایران اسلامی دیده شد “ناداوری درمسابقه وزنه برداری فوق سنگین بهداد سلیمی تیر خلاص رسواگری “ برای عقده گشایی سیاسی پشت پرده المپیک 2016 برزیل میباشد .

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.