تاریخ وتمدن جمهوری اسلامی ایران: با پذیرش دین مبین اسلام با آغوش باز وسینه ای فراخ” پویا تر وپایداروغنی  تر گردید. آنچه از آثار باستانی پیشینیان وزیارتگاههای ائمه (ع)  برایمان به یادگار مانده اسناد هویت وریشه وپیشرفت تمدن ایرانی قبل وبعد ازاسلام میباشد اهمیت این آثار آنقدر مهم وخاص گردیده که کشورهای غربی ونوظهور ویا اشغالگر با تخریب آثار باستانی یا غارت وچپاول آثار باستانیی عقده نداشتن ریشه وتاریخ وتمدن راباآنچه دزدیده اند احیا میکنند تاآنجاکه برای انحراف افکار عمومی به نداشته های خود ازقبیل ریش وپشم وسبیل وشرت ولباس وعصا وچپق وغیره سلاطین جبار بدان مکمل نموده اند و به روش غربی خود(پیپ چرچیل ویا سبیل هیتلروغیره)  را درحراجی های خود به گرانترین قیمت نجومی به فروش میرسانند آنان نداشته های خود را بهاء می بخشند وما که صاحب تاریخ وتمدن چندین هزار ساله هستیم برای حفظ این آثار آنچنان که باید همت نگمارده ایم  تخریب آثار باستانی قدس شریف بدست صهیونیسم وآثار باستانی عراق وسوریه ویمن بدست داعش وعربستان وهابیت والقاعده وطالبان  همه وهمه دراین راستا پی ریزی شده است .گذشته ازآنکه درآمدهای حاصله ازگردشگری از آثار باستانی بر درآمدهای نفتی سبقت گرفته است ونمونه بارز فرهنگ حفظ آثار باستانی در شهر اصفهان مشاهده میگردد که این شهر رابه نصف جهان تشبیه و  تبدیل کرده است .سهم بازسازی ابنیه تاریخی در ایران واستان اردبیل وشهرستانها ویا بخشهای آن چقدربوده تا امروز آشیلی برای درآمدی فراتر  ازفروش نفت مورد بهر برداری قرار گیرد ؟!.

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.