+اگردزد وقاضی یکی باشد تعجبی ندارد که راهزنی ازسایر کشور ها با یک بهانه همچو آب خوردنی آسان شود هرگاه استکبار اراده کندوراهزنی با کوچکترین بهانه تراشی نیز امکان پذیراست حال  مگر ایالات متحده امریکا   غرامتهای ایران رادرطی 38 سال خصومت ودشمنی به جمهوری اسلامی ایران پرداخت کرده است ؟برای نمونه  کوچکترین مورد آن غرامت ساقط کردن هواپیمای مسافر بری ایران با 400 نفر مسافر  درآسمان خلیج فارس….این عملکرد بیانگراتفاق جدیدی است که ابرقدرتها هم میتوانند کاسه گدایی بدست بگیرند.

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.