1394/11/20درمسجدجامع فیروزآباد  بخش فیروز کارگاه آموزشی کمک های اولیه درشرایط مختلف  حوادث غیر مترقبه ازقبیل تصاذفات و زلزله مشکلات روزمره درخانه یا محیط پیرامون وچگونگی  مواجه با آن وراههای پیشگیری از افزایش صدمات کمک رسانی بسورت عملی توسط آقای حسین صبیری وکارشناسان هلال احمر آموزش داده شد .

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.