درحالیکه خیلی ازنظرسنجی یها :مفید بودن تلگرام بعنوان رسانه مجازی سخن به میان آمده:اما مصیبت وبلای پنهان درفرا سوی این ابزارک مجازی به فراموشی سپرده شده تهاجم فرهنگی واخلاقی ازیکسو *وخانه نشین شدن نیروهای توانمند ازسوی دیگر ،عوارض بهره جستن ازتلگرام میباشد .کم شدن فعالیتهای فیزیکی چه درحیطه کا روچه درحیطه ورزش ،نقطه بارز ومهمی است که اراده آدمی را تحت الشعاع قرارداده” ومتعاقبا عایدی این محدودیت تحرک فیزیکی یا بدنی ،جزبیماریهای قلیی وافزایش وزن وچاقی وهمچنین بیماریهای روحی  وروانی نتیجه ای نخواهد داشت” بااینهمه هجمه اطلاعاتی وتنوع درغالب تفریح وسرگرمی وبعضا ارضا هوای نفس “درآن درحالت سکون وتمرکز  اراده وجنب وجوش بدنی آدمی رانشانه گرفته “امری که استکبار واستعمار برای آن بسیار سرمایه گذاری کرده اند .تابه مانند عالم بی عمل وغایتا بی خاصیت تبدیل شود” وتمام استعداد وغیرت او هم مجازی خواهد شد این نیرو هرگز اراده مبارزه وبالندگی دربرابر هرتهاجمی را چه درصحنه داخلی وچه درصحنه خارجی نخواهد داشت تادامنه اعتیاد به این ابزارهای رسانه ای مجازی همچوتلگرام  تمام ارزشها وسرمایه های یک تمدن وکشور بالنده را نگرفته است چاره ای به اندیشیم.!!!*****؟؟؟؟کانون فرهنگی صبا مسجد جامع فیروزآباد

موضوع: رنگارنگ

یک دیدگاه تا کنون.

  1. خودی می‌گه:

    سلام سید خانه نشینی جوانان از وجود تلگرام نیست اگه جوان شغل مناسب داشته باشه هیچ وفت خانه نشین نمیشه اینم بگم استفاده درست از هر امکانات چه مجازی وچه غیره بستگی به فرهنگ داره نه چیزه دیگه من تلگرام رو یک تهاجم فرهنگی نمیدونم اگرم تهاجم باشه ما باید از فرهنگ درست اسفاده کردن اون اگاه باشیم